Sign In With   
Carnatic Classical Ganamrutham Vishamakara Kannan

Vishamakara Kannan

Vishamakara Kannan

Singers

 O S Arun

Composers

 

Lyricist

 

No of plays

 108

Song Duration

 06:04

Ratings

 
Lyrics of Vishamakara Kannan by Ragavan SPosted:2010-01-01 08:50:22

viSamakkAra kaNNan. rAgA: cenjuruTi. Eka tALA.

1: viSamakkAra kaNNan pollAda viSamakkAra kaNNan VEDikkaiyAi pATTu pADi
vidham vidhamAi ATTamADi nAzhikkoru lIlai sheyyum nanda gOpAla krSNan
2: nIla mEgham pOlE iruppAn pADinAlO nenjil vandu kuDiyiruppAn kOlap-pullAnkuzhal
Udi gOpigaLai kaLLam ADi konjambOra veNNai tADi enru kETTu ATTamADum
3: pakkattu vITTup-peNNai azhaippAn mukhAri rAgam enakkadu teriyAdenrAl nekkuruga
kiLLi viTTu (avaL) vikki vikki azhum pOdu idANDi mukhAri enbAn
4: kOlaik-koNDu shAlait-tuLaippAn adilE koTTum tayir aLLik-kuDippAn
shOlaikkuLLE tOzharaiyazaippAn avargaLukku toTTu toTTu shollik-koDuppAn vegu
sundaramAi mAmi oruvaL yashOdai vIDu sondamum koNDADi varuvAL
tOrAyamAi anda mAmi tUkkik-koNDAl angavaLai toDAda iDangaLellAm toTTu tolaippAn
5: veNNai pAnai mUDakkUDAdu ivan vandu vizhunginAlum kETkak-kUDAdu ivan ammA
kiTTE shollakkUDAdu sholliviTTAl aTTahAsam tAnga oNNAdu shummA oru pEccukkAnum
tiruDanenru sholli viTTAl un ammA pATTi attai tAttA attanaiyum tiruDarenbAn


Lyrics of Vishamakara Kannan by Ragavan SPosted:2010-01-01 08:50:22