Sign In With   
Sanskrit Devotional Sree Vishnu Sahasranama Stothram Sree Vishnu Sahasranama Stothram

Sree Vishnu Sahasranama Stothram

Sree Vishnu Sahasranama Stothram

Singers

 N S Prakash

Composers

 N S Prakash

Lyricist

 

No of plays

 2391

Song Duration

 35:39

Ratings

 
Lyrics of Sree Vishnu Sahasranama Stothram by SreekanthaPosted:2012-06-15 09:35:59
Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam ChathurbhujamPrasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa ShanthayéVyasam Vashita Naptharam Shakte PoutramakalmashamParasharathmajam Vandé Shukathãthum ThaponidhimVyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya VishanavéNamovai Brahmanidhayé Vãsishtaya NamonamahaAvikãraya Shuddhãya Nithyãya ParamathmanéSadhaika Roopa Roopaya Vishnavé SarvajishnavéYasya Smarana Mathréna Janma Samsara BandhanãthVimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha VishanvéOm Namo Vishnavé Praba Vishnavé. 5Shree Vaisham Pãyana UvachaShruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha SarvashahaYudhishtara Shanthanavam Punarévãbya BashathaYudhishtira UvachaKimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam ParãyanamSthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Mãnavã ShubamGo Dharma Sarva Dharmãnam Bhavatha Paramo MathahaKim Japan Muchyathé Janthur Janma Samsãra BandhanãthShree Bheeshmã UvachaJagath Prabhum Deva Devam Antham PurushothamamSthuvan Nãma Sahasréna Purusha Saththo ThithahaThameva Chãr Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha MavyayamDhayãyan Sthuvan Namasyamsha Yajamãnas Thamevacha 10Anãdhinidhanam Vishnum Sarva LokamahesvaramLokãdhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkã Thigo BhavéthBrahmanyam Sarva Dharmangyam Lokãnãm KeerthivardhanamLokanãtham Mahath Bhootham Sarva Bhootha BhavothbhavamEsha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi Kathamo MathahaYath Bhakthyã Pundari Kãksham Sthavai Rar-Chén Nara SsathaParamam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath ThapahaParamam Yo Mahath Brahma Paramam Ya ParãyanamPavithrãm Pavithram Yo Mangalãnãncha MangalamDaivatham Dévathãnãncha Bhoothãnãm Yovyaya Pithã 15Yatha Sarvãni Bhoothãni Bhavanthyãdhi YugãgaméYasmimscha Pralayam Yãnthi Punaréva YugakshayéThasya Loka Pradhãnasya Jagan-Nãdhasya BhoopathéVishnor Nama Sahasrm Mé Srunu Pãpa BhayãpahamYãni Nãmãni Gounãni Vikyãthãni MahãthmanahaRushibhi Parigeerthãni Thãni Vakshãyãmi BhoothayéRushirnãmnãm Sahasrasya Védhavyãso MahãmunihiChchando-Nushtup Thadha Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-SuthahaAmruthãm Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhévaki NandhanahaThrisãmã Hrudhayam Thasya Shãnthyarthé Viniyujyathe 20Vishnum Jishnum Mahãvishnum Prabhavishum MahéswaramAnaika Roopa Dhaithyãntham Namãmi Purushoth-ThamamAsya Sree Vishnor Dhivya Sahasranãma Sthothra MahãmanthrasyaSri Vedhavyaso Bhagavan RishihiAnushtup Ch-ChandahaSri Mahavishnu Paramãthmã Sirmãn Narãyano DévathãAmruthãm Shoothbavo Bãnurithi BeejamDévakee Nandhan Srashtéthi SakthihiUthbava Kshobhano Déva Ithi Paramo ManthrahaShankbhruth Nandhkee Chakreethi KeelakamShãrngadhanva Gadhãdhara IthyasthramRadhãngapãni Rakshobhya Ithi NéthramThrisãma Sãmaka Sãméthi KavachamAanandam Parbrahméthi YonihiRudhu Sudharsank Kaala Ithi DhigbandhahaSri Viswaroopa Ithi DhyãnamSri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japé ViniyogahaDhyãnamKsheerodhanvath Pradhésé Susi Mani Vilasath Saikathe MouthikãnãmMalãk Lupthãsanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair MandithaangahaSuprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha VarshaihiAnandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir MukundhahaBhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha NéthréKarnãvasã Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya VaastheyamapdhihiAndhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-DhaithyaihiChitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham NamaamiShaanthãkãram Bhujagasayanam Padhmanabham SurésamVishwãdhãram Gaganasadhrusham Mégavarnam SubhangamLakshmi Kãntham Kamalanayanam Yogihrudhyãna GamyamVandhé Vishnum Bavabayaharm SarvalokaikanadhamMegha Shyamam Peetha Kausheya VchamShree Vatsangam Kausthubho BhasithangamPunyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika NathamNamas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo BrutheAneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha VishnaveShashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi RuheshanamShara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasã Chathurbhujam 5Chayayam Parijathasya Héma Simhasano ParihiAasina Mam-Bhutha-Shyãma-Mãyadaksha MalankruthamChandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha VakshasamRukmini Sathyabhamabhyam Sahitham KirshnamasrayeOmVishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath PrabhuhuBhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha BhavanahaBhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama GathihiAvya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo ÉvachaYogo Yoga Vitham Nétha Prdhãna PurusheshwarahaNarasimha Vabhu Shreeman Keshava PurushothamahaSarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira VyahayahaSambhavo Bhavono Bartha Prabava PrabhureeshwarahaSwambu Shambur Adithya Pushkaraksho MahasvanahaAnadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5Appréyo Rishi Keshah Padmnabho Mara PrabhuhuVisha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-DhruvahaAgrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr DhanahaPrabhuth Shrikuthãma Pavithrm Manglam ParamEashana Prãnadha Prano Jyeshta Shreshta Praja PathihiHiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu SudhanahaIshvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma KramahaAnuththamo Durãdarsha Kruthangya Kruthi-RaathmavanSuresha Sharnam Sharma Vishva Retha PrajabhvahaAhath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru ChithahaVrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga VinisruthahaVasur Vasumanas Sathya Samãthmã Sammitha-SamahaAmoga Pundarikaksho Vrushkarma VrushakruthihiRudro Bahushira Babrur Viswayoni SuchichrvahaAmrudha Sachvadha Sthanur Vraroha MahathapahaSarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno JanardhanahaVedo Veda Vidhav Yango Vedãngo Vedvith KavihiLokã Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha KruthahaChathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha ThijahaAnako Vijayo Jetha Vishva Yoni PunarvasuhuUpendro Vamaha Pramshur Amogash ShsirurjithahaAtheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo YamahaVédyo Vaidyas-Sadã-Yogi Veeraha Madhavo MadhuhuAtheendriyo Mahãmãyo Mahothsaho MahabalahaMahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir MahathyuthihiAnir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã Mahã-Thri-DhrukMaheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham GathihiAniruddas Surananndo Govindo Gvindãm Pathihi 20Marichir Thamano Hamsas Superno PujagothamahaHiranya Nabhas Suthapã Padmanabha PrajapthihiAmruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhãtha Sandhimãm-StirahaAjo Durmarshanas-Shãsthã Vishruthãtmã SurarihãGurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya ParakramahaNimisho Nimishas Sragvi Vãchaspathi RutharatheeAgraneer Gramanee Shreeman Nyãyo Néthã SameeranahaSahasra Murthã Vishvãtmã Sahas-Rãkshas-SahasrapathAavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra MardhanahaAhas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25Suprasada Prasanãthma Vishwasruk Vishvabhuk VibhuhuSathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano NarahaAsangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-ChuchihiSiddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi SadhanahaVrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho DharahaVarthano Varthamãnaksha Vivikta Shruth SagarahaSubhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo VasuhuNaikarupo Bruhathroopas Sibhivishta PraksanahaOjas-Théjo Dhyuuthidhara Prakãshatmã PratãpanahaRuddhas Spashtã-Ksharo Manthra-Chandrãmshur Bhaskarathdhyuthihi 30Amruthãm Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu SureshwarahaAushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma ParãkramahaBhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pãvano NalahaKamahã Kamakruth Kantha Kama Kamapratha PrabhuhuYugadikruth Yugavartho Naika Mayo MahasanahaAthrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita NandajithIshto Vishishta Thistéshta Shikandi Nahursho VrushahaKrodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor MahitharahaAchyutha Prathitha Pranaha Prãnatho VasuvanujahaApãm-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau VãhanahaVaasudevo Bruhath Banur Adi Deva PurandarahaAshokas Stharanas Thara Shura Shurir JanéswarahaAnukoola Shathãvartha Padmi Padma NibhekshanahaPadmanabho Ravindaksha Padmagarba SharirabruthMaharthrir Ruthro Vruthathma Mahãksho GarudadvajahaAtula Sharabo Bheema Samayagno Havir HarhiSarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivãn SamithanjayahaViksharo Rohitho Margo Héthur Damodara SahahaMaheetharo Mahãbhogo Vegavãnami Thashanaha 40Uthbhava Shobhano Déva Shreegarba ParmeshvarahaKaranam Kãranam Kartha Vikartha GahnoguhahaVyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando DruvahaPararthi Parama Spastha Dushta Pushta SubhekshanahaRamo Virãmo Viratho Margo Neyo Nayo NayahaVeera Shakthimathãm Sreshto Dharmo Dharma VithuthamahaVaikunta Purusha Prãna Prãnadha Pranava PrathuhuHiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu RthokshajahaRuthu Sudarshana Kala Parameshti ParikrahahaUgra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45Vishthãra Sthãvaras-Sthãnu Pramãnam Beejama VyayamArtho Nartho Mahakosho Mahãbhogo MahadhanahaAnirvinna Sthãvishtobua Dharmayubo MahãmakahaNakshathra Némir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha SmihanahaYagña Ejyo Mahéjyascha Krathu Sathram SathãngkadhihiSarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-ThamamSuvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada SuhruthManoharo Jithakrodho Virabãhur VithãranahaSwãpna Swavasho Vyãpi Naikathma Naik KarmakruthVatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara MaksharamAvignatha Sahasramshur Vidhãta Krutha LakshanahaGapasthinémi Sathvastha Simho Bhootha MaheswarahaAadi Dévo Mahãdévo Dévésho DevabruthguruhuUththaro Gopathir Gopthã Gnãnkamya PurãthanahaSharira Bhoothabruth Bhokthã Kapindro PurdakshinahaSomabo Mrudhapa Soma Purjith PurshothamaVinayo Jaya Sathyando Dãrshaha Sathvatham PathihiJeevo Vinayithã-Sakshi Mukundo Mita VikramahaAmbonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah PramodhanahaAnando Nandano Nanda Satya Dharma TrivikramahaMaharshi Kapila Acharya Kritagño Metini PathihiTripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha KruthuMãha Varãho Govinda Sushenah Kanakã-NgadhiGhuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra GadhãdhãrahaVedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-ChuthahaVaruno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho MahamanãhaBhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee HalaayudhahaAadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo DhravinapradhahaDivas-Sprug Sarva-Drug-Vyãso Vachaspathi-RayonijahaTrisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam BhishakuSanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi ParayanamShubaangah Shaantidha Srashtã Kumudhah KuvaleshayahaGohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha PriyahaAnivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-KrucchivahaSreevatsa-Vakshã Sreevasha Sreepati Sreemataam VarahaSridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-VanahaSridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir GaneshwarahaVichitaatma Vidhéyaatma Satkeertis Chinna ShamshayahaUdeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-SthirahaBhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka NaashanahaArchishmã-Narchita Kumbho Vishudhaatma VishodhanahaAniruddho Pratirata Pradhyumno MitavikramahaKalaneminiha Vira Shaurir Shoora JaneshwarahaTrilokatma Trilokesha Keshava Keshiha HarihiKama Deva Kamapala Kamee Kantha KrutaagamhaAnirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma VivardhanahaBrahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana PriyahaMahakramo Mahakarmã Mahãtejã MahoragahaMaha-Krathur Mahãyajva Mahayagno Maha HavihiStavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-PriyahaPurna Purayithã Punya Punya Keerti RanamayahaManojavas Theerthagaro Vasurédhã VasupradhahaVasupradho Vãsudevo Vasur Vasumanã-HavihiSatgati Sathkriti Satta Satbooti SatparayanahaShoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75Bhootãvaso Vãsudevo Sarvãsu Nilayo NalahaDarphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-DhãparãjitahaVishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-AmoortimanAneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti ShataananahaEko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-MamLokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha VatsalahaSuvarnavarno Hemaango Varãngash Santha NangathiVeeraha Visham Shoonyo Drutãshee Rachalas ChalahaAmãni Mãndho Manyo Lokswami TrilokdhrukSumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dharã-Dharaha 80Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudãm VarahaPragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadhã-GrajahaChaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur GathihiChatur Aatma Chturbhava Chturveda VidekapãtSamãvarto Nivruttãtma Durjayo DuradikramahaDhurilabo Durgamo Durgo Durãvãso DurãrihãShubaango Lokasãranga Sthuthantus Tantu VardhanahaIndra Karma Mahãkarmã Krutakarmã KrutãgamahaUthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha SulochanahaArko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara ShwarahaMahãhrudho Mahãkartho Mahãbhootho MahãnidhihiKumudha Kundhara Kundha Parjanya Pãvano NilahaAmrutãsho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato MukhahaSulabha Suvrata Siddha Shatrujit ShatrutãpanahaNyakrodho Dumbaro Chwaththas Chãnuraan-Dhranishoo DhanahaShasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta VahanahaAmoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut BhayanãshanahaAnur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-MahãnAdhruta Svadruta Svãsya Prãgvamso Vamsa-Vardhanaha 90Bhãrabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-KãmadhahaAshrama Shramana Kshãma Suparno Vãyu VãhanahaDhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayitã DamahaAparãjita Sarvashaho Niyanthã Niyamo YamahaSatvavaãn Sãtvika Satyã Satyã Dharma PãrayanahaAbhipr Ãya Priyãr Horha Priyakrit PreetivardhanahaVihayã Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug VibhuhuRavir Virochana Surya Savithã Ravi-LochanahaAnanta Hutabuk Bhoktha Sugadho NaikajhograjahaAnirvirna Sadhãmasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95Sanãt Sanãt-Anamah Kapila KapiravyahaSvastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti DakshinahaAroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha ShasanahaShabdhãtika Shabtasaha Shishira Sarva-ReekarahaAkroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminãm VarahaVidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana KeertanahaUttãrano Dushkruthihã Punyo Dur-Swapna NashanahaVeeraha Rakshna Sandho Jivana ParyasthithahaAnantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur BayãpahahaChathurasro Gabheerãthma Ivdhisho Vyãdhsho Dhisaha 100Anãthir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro RuchirãngadhahaJanano Jana-Janmadir Bhimo Bhima ParãkramahaAdãra Nilayo Dhãthã Pushpa Hãsa Prajã-GarahaUrdhvaga Satpatã Chãra Prãnadha Pranava PranahaPramãnam Prãna Nilaya Prãnabrut Prãna JivanahaTatvam Tatva Videkãtma Janma Mrutyu JarãthigahaBhoorbhuva Svastha-Srusthãra Savita PrapitãmahahaYogño Yagñapatir Yajva Yagnãngo Yagna VãhanahaYagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña SãdhanahaYagnãndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannãdha EvachaAtmayoni Svayam Jãto Vaikhãna SãmagãyanahaDevaki Nandhana Shruastã Kshideesha Pãpa NãshanahaSanghabrun Nandagi Chakri Shãrnga Dhanva Gadhã DharahaRathanga Pani Rakshobhya Sarva PrharanãyudhahaSarva Prharanãyudha Om Nama IthiVana Mali Gadhi Shãrngi Shangi Chakri ChanandhagiShreeman Narayano Vishnur Vãsudeva Abhirakshathu 108(Repeat Three Times)Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya MahãtmanahaNãmnãm Sahasram Divyãnãm Asheshena PrakeertithamYa Idham Shrunuyã Nityam Yaschabhi ParikeertayéthNãshubam Prapnuyath Kimchit Somutréha-Cha-ManavahaVedhaantago Bhrãmana-Syãt Kshatriyo Vijayee BhavetVaishyo Dhana Samruta-Syãt Shoodhra Sukha-MãvãpnuyatDharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi CharthmãpnuyathKãmã-Navapnuyat Kami Prajãrti Chãpnuyãt PrajãmBhaktimãn Ya Sathodhdãya Shuchi-SthagahamãnasahaSahasram Vãsudevasya Nãmnã-Metath Prakeertayedh 5Yasha Prapnoti Vipulam Yãdhi Prãdhãnya-MevachaAchalãm Shriya Mãpnoti Shreya Praphnothya-NuththamamNabhayam Kvachitãpnoti Veeryam Tejascha VindhatiBhavat-Yarogo Dyutimãn Bala Roopa GunãnvitahaRogãrto Muchyate Rogãth Baddho Muchyetha BhandhãnaãthBhayãn Muchyeta Bheethasthu Muchyetãpana ÃpatahaDurgãn-Yadhitharat-Yãshu Purusha PurushotamamStuvan Nãma Sahasrena Nityam Bhakti SamanvitahaVãsudevãshrayo Martyo Vãsudeva ParayanahaSarva Pãpa Vishuddhãtma Yãdhi Brahma Sanãthanam 10Na Vãsudeva Bhaktãnã-Mashubham Vidhyate KvachithJanma Mrutyu Jarã Vyãdhi Bhayam Naivo PajãyatheImam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti SamanvitahaYujyetãtma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti KeertibhihiNakrodho Na Cha Mãtsaryam Na Lobho Nãshubhã PathihiBhavanthi Kruta Punyãnãm Bhaktãnam PurushottameDhyausa Chandhrãrka Nakshtrã Kamdhisho Bhoor MahodatihiVãsudevasya Veeryena Vidrutãni MahãtmanahaSa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka RaakshasamJagathvasé Varthathétham Krushnasya Sasarãsaram 15Indhriyãni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam DhrithihiVãsudevãtmakãn Yãhoohu Kshetram Kshetrangya EvachaSarvãkamãna Mãchãra Prathamam ParikalphithahaAchara Prabhavo Dharmo Dharmasya PrabhurachyuthahaRushay Pitharo Devo Mahabhootani DhatavahaJangamã Jangamam Chedham Jagan Naryanodh BhavamYogo Gyãnam Tadã Saankhyam Vidhya Shilpãdhi KarmachaVedha Shaastrãni Vigyãna Metat Sarvam JanãrdhanathEko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani YenekashahaTreen Lokan Vyãpata Bhootãtma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyãsena KeertidamPadéthya Ichchét Purusha Shréeya Prãpthum Sukhani ChaVishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu VãpuyayamBhajanthiye Pushkarãksham Nadheyãnti ParãbhavamNadheyanti Parãbhava Om Nam ItiArjuna UvachaPadma Patra Vishãlãksha Padmanãbha SurottamaBhaktãnãm Anuraktãnãm Trãtã Bhava JanãrdhanaShree Bhagavan UvachaYo Maam Nãma Shahasrena Shtotu Michathi PãndavaSohamékena Slokena Stuta Evana SumshayahaSthuta Evana Samshaya Om Nama IthiVyãsa UvãchaVãsanaadh Vãsudevasya Vasitam BhuvanatrayamSarva Bhoota Nivasosi Vasudeva NamosthutheSri Vãsudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25Parvat UvachaKenopayena Lakhuna Visnor Nãma SahasrakamPatyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham PrabhoIshwara UvachaShreerãma Rãma Rãméthi Ramé Rãme ManoraméSahasra Nãma Thattulyam Rãma Nãma Varanané (Repeat This Verse Three Times)Shree Rãma Nama Varãnana Om Nama IthiBrahmo UvachaNamo Swananthãya Sahasra Murthayé Shasra Padakshi Siroru BãhaveSahasra Nãmne Purushãya Sãswate Sahasr Kodi Yugadãrine NamahaSahasra Kodi Yuga Dãrine Nam Om Nama IthiSanjaya UvachaEtra Yogeshwara Krishno Yatra Pãrtho Dhanur DharahaTatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir MamaShree Bhagavan UvachaAnanya Shinttha Yantomã Yejanã Paryu PãsatheTesham Nityabhiyuktãnãm Yogakshemam Vahãmyaham 30Paritranaya Sadhunam Vinãshãya Cha DhushkrutãmDharma Samsathãpanãrthãya Sambhavãmi Yuge YugeArtã Vishannã Shithilãscha Bheethã Koreshu Cha Vyathishu VartamãnãhãSamkeertya Narãyana Shabta Mãtram Vimukta Dhukka Sukhino BhavanthuKãyena Vãchã Manasendriyerva Budhyãtma Nãva Prakruté SwabhãvathKaromi Yadyat Sakalam Parasmai Narãyanãyetu Samarpayãmi.
Lyrics of Sree Vishnu Sahasranama Stothram by SreekanthaPosted:2012-06-15 09:35:59