Sign In With   
Sanskrit Devotional Bhakthi Manjar Mahalakshmi Ashtakam

Mahalakshmi Ashtakam

Mahalakshmi Ashtakam

Singers

 Usha Seturaman

Composers

 L Krishnan

Lyricist

 

No of plays

 368

Song Duration

 07:27

Ratings

 
Lyrics of Mahalakshmi Ashtakam by SoniyaPosted:2009-12-02 04:56:57
namastEstu mahAmAye shrIpIThe surapUjite
shaMkhacakra gadAhaste mahAlakShmi namostu te

namaste garuDA rUDhe kolAsura bhayankari
sarvapApa hare dEvi mahAlakShmi namostu te

sarvajne sarva varade sarva duShTabhayakari
sarvaduHkha hare dEvi mahAlakShmi namostu te

siddhi buddhi prade dEvi bhukti mukti pradAyini
mantramUrte sadA dEvi mahAlakShmi namostu te

Adyantarahite dEvi Adishakti maheshvari
yogajne yoga sambhUte mahAlakShmi namostu te

sthUla sUkShma mahAraudre mahAshakti mahodare
mahApApahare dEvi mahAlakShmi namostu te

padmAsana sthite dEvi para brahma svarUpiNi
parameshi jaganmAtaH mahAlakShmi namostu te

shvetAmbaradhare dEvi nAnAlaNkAra bhUShite
jagatsthite jaganmAtaH mahAlakShmi namostu te

mahAlakShmyaShTakaM stotraM yaH paThed bhakti mAnnaraH
sarva siddhi mavApnoti rAjyaM prApnoti sarvadA

ekakAle paThEnnityaM mahApApa vinAshanam
dvikAlaM yaH paThEnnityaM dhanadhAnya samanvitaH

trikAlaM yaH paThEnnityaM mahAshatru vinAshanam
mahAlakShmIr bhavEnnityaM prasannA varadA shubhA

iti shrI mahalakshmyashtakam saMpUrNam
Lyrics of Mahalakshmi Ashtakam by SoniyaPosted:2009-12-02 04:56:57


  • Recent Listeners of 'Bhakthi Manjar'

  Pavithra (Madurai, India)
  Profile | Playlists | Friends