Sign In With   

Durga Stuti

Durga Stuti

Singers

 Shubha Mudgal, Gundecha Brothers, Jitender Singh, Babla Kochar

Composers

 

Lyricist

 

No of plays

 1836

Song Duration

 04:42

Ratings

 
Lyrics of Durga Stuti by Shyama PriyaPosted:2009-09-24 21:27:59

sarvasya buddhi-rupena janasya hrdi samsthite

svargapavargade devi naraya,ni namostute

kalakasthadirupena parinama-pradayini

visvasyoparatau saktyai narayani namostutesaranagata-dinarta-paritrana-parayane

sarvasvati-hare devi narayani namostute

hamsa-yukta-vimana-sthe brahmam rupa-dharini

kausambhah ksarike devi narayani namostute

trisula-candrahi-dhare maha-vrsabha-vahini

mahesvari-svarupena narayani namo stutesankha-cakra-gadasarnga-grhita-paramayudhe

prasida vaisnavi-rupe narayani namostuteashtatra-karala-vadane siromala-vibhusane

camunde munda-mathane narayani namostute

Laksmi lajje mahavidye sraddhe pusti-svradhe dhruve

maharatri maha vidye narayani namostute

medhe sarasvati vare bhuti babhravi tamasi

niyate tvam prasidese narayani namostute
Lyrics of Durga Stuti by Shyama PriyaPosted:2009-09-24 21:27:59


  • Recent Listeners of 'Durga Gayatri'

  Hari (São Paulo, Brazil)
  Profile | Playlists | Friends