Sign In With   

Durga Stuti

Durga Stuti

Singers

 Gundecha Brothers, Jitender Singh

Composers

 

Lyricist

 

No of plays

 1093

Song Duration

 04:44

Ratings

 
Lyrics of Durga Stuti by SuhasiniPosted:2010-12-01 01:48:46
sarvasya buddhi-rupena janasya hrdi samsthite
svargapavargade devi naraya, ni namostute
kalakasthadirupena parinama-pradayini
visvasyoparatau saktyai narayaoi namo stute
sarva-mangala-mangalye sive sarvartha-sadhike
saranye tryambake gauri narayani namo stute
srsti-sthiti-vinasanam sakti bhute sanatani
gunasraye gunamaye narayani namo stute
saranagata-dinarta-paritrana-parayane
sarvasvarti-hare devi narayani namo stute
hamsa-yukta-vimana-sthe brahmam rupa-dharini
kausambhah ksarike devi narayani namo stute
trisula-candrahi-dhare maha-vrsabha-vahini
mahesvari-svarupena narayani namo stute
mayura-kukkuta-vrte maha-sakti-dhare naghe
kaumari rupa-samsthane narayani namo stute
sankha-cakra-gadasarnga-grhita-paramayud he
prasida vaisnavi-rupe narayani namo stute
grhitogra-mahacakre danstroddhrta-vasundhare
varaha-rupini sive narayani namo stute
nrsimha rupenogrena hantum daityan krtodyame
trailokya-trana-sahite narayani namo stute
kiritini mahavajre sahasra-nayanojjvale
vrtra-prana-hare caindri narayani namo stute
siva duti-svarupena hata-daitya-mahabale
ghora-rupe maharave narayani namo stute
damstra-karala-vadane siromala-vibhusane
camunde munda-mathane narayani namo stute
laksmi lajje mahavidye sraddhe pusti-svradhe dhruve
maharatri maha vidye narayani namo stute
medhe sarasvati vare bhuti babhravi tamasi
niyate tvam prasidese narayani namo stute
Lyrics of Durga Stuti by SuhasiniPosted:2010-12-01 01:48:46