Sign In With   

Dasavataram-gita Govindam

Dasavataram-gita Govindam

Singers

 M S Subbulakshmi

Composers

 

Lyricist

 Jayadeva

No of plays

 5709

Song Duration

 11:22

Ratings

 
Lyrics of Dasavataram-gita Govindam by SuhasiniPosted:2010-11-29 00:15:13
Ragam - Sourashtram(usually) Talam - Adi)
(I do not have the invocation)
1. praLaya payOdhi jalE (KesavaA) dhruthavAnasivEdam. vihitha vahithra charithram akhEtham kEsavA drutha meena sareera jaya jagadeesa hare
2. kshitharathi vipuladharE thava thishtathi prushtE dharaNi dharaNa kina chakra garishtE kEsava dhrutha kachchapa roopa
3. vasathi dasana sikharE dharaNee thava lagnA sasini kaLanka kaLEva nimagnA kEsava dhrutha sookara roopa
4. thavakara kamalavarE nakhamathbutha srungam daLitha hiraNyakasipu thanu brungam kEsava dhrutha narahari roopa
5. chalayasi vikramaNE balimathbutha vAmana padanakha neerajanitha jana pAvana kEsava dhrutha vAmana roopa
6. kshathriya rudhiramayE jagatha pagatha pApam snapayasi payasi samitha bhava thApam kEsava dhrutha brugupathi roopa
7. vitharasi dikshuraNE dhikpathi kamaneeyam dasamukha mouLi balim ramaNeeyam kEsava dhrutha raghupathi roopa
8. vahasi vapushi visadE vasanam jaladApam halahathi beethi miLitha yamunAbham kEsava dhrutha haladhara roopa
9. nindasi yagnavidhE: ahaha sruthi jAtham sadhaya hrudaya darshitha pasugAtham kEsava dhrutha budhdha sareera
10. mlEchanivahanidhanE kalayasi karavALam dhoomakEthumiva kimapi karALam kEsava dhrutha kalki sareera
11. sree jayadEvakavE: idamudhitham udhAram sruNu sukhatham subhatham bhava sAram kEsava dhrutha dasavidha roopa

Courtesy: George Mathews
Lyrics of Dasavataram-gita Govindam by SuhasiniPosted:2010-11-29 00:15:13