Sign In With   

Bhaktamar Stotra

Bhaktamar Stotra

Singers

 Sanjivani

Composers

 Sanjivani

Lyricist

 Matang Muni

No of plays

 169

Song Duration

 33:33

Ratings

 
Lyrics of Bhaktamar Stotra by PareshPosted:2010-07-12 06:28:30
BHAKTAMAR STROT LYRICS


bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana -
mudyotakam dalita-papa-tamovitanam |
samyak pranamya jina padayugam yugada-
valambanam bhavajale patatam jananam (1)

yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-
d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih|
stotrairjagattritaya chitta-harairudaraih
stoshye kilahamapi tam prathamam jinendram (2)

buddhya vinaapi vibudharchita padapitha
stotum samudyata matirvigatatrapoaham |
balam vihaya jalasansthitamindu bimba -
manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum (3)

vaktum gunan gunasamudra shashankkantan
kaste kshamah suragurupratimoapi buddhya |
kalpanta - kal - pavanoddhata - nakrachakram
ko va taritumalamambunidhim bhujabhyam (4)

soaham tathapi tava bhakti vashanmunisha
kartum stavam vigatashaktirapi pravrittah |
prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendram
nabhyeti kim nijashishoh paripalanartham (5)

alpashrutam shrutavatam parihasadham
tvad bhaktireva mukharikurute balanmam |
yatkokilah kila madhau madhuram virauti
tachcharuchuta - kalikanikaraikahetu (6)

tvatsanstavena bhavasantati - sannibaddham
papam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam |
akranta - lokamalinilamasheshamashu
suryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram (7)

matveti nath! tav sanstavanam mayeda -
marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat |
cheto harishyati satam nalinidaleshu
muktaphala - dyutimupaiti nanudabinduh (8)

astam tava stavanamastasamasta - dosham
tvatsankathaapi jagatam duritani hanti |
dure sahastrakiranah kurute prabhaiva
padmakareshu jalajani vikashabhanji (9)

natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanatha
bhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah
tulya bhavanti bhavato nanu tena kim va
bhutyashritam ya iha natmasamam karoti (10)

drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyam
nanyatra toshamupayati janasya chakshuh |
pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhoh
ksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet (11)

yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavam
nirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta|
tavanta eva khalu teapyanavah prithivyam
yatte samanamaparam na hi rupamasti (12)

vaktram kva te suranaroraganetrahari
nihshesha - nirjita-jagat tritayopamanam |
bimbam kalanka-malinam kva nishakarasya
yad vasare bhavati pandupalashakalpam (13)

sampurnamannala - shashankakalakalap
shubhra gunastribhuvanam tava langhayanti |
ye sanshritas -trijagadishvara nathamekam
kastan -nivarayati sancharato yatheshtam (14)

chitram kimatra yadi te tridashanganabhir -
nitam managapi mano na vikara - margam |
kalpantakalamaruta chalitachalena
kim mandaradrishikhiram chalitam kadachit (15)

nirdhumavartipavarjita - tailapurah
kritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi |
gamyo na jatu marutam chalitachalanam
dipoaparastvamasi nath jagatprakashah (16)

nastam kadachidupayasi na rahugamyah
spashtikaroshi sahasa yugapajjaganti |
nambhodharodara - niruddhamahaprabhavah
suryatishayimahimasi munindra! loke (17)

nityodayam dalitamohamahandhakaram
gamyam na rahuvadanasya na varidanam |
vibhrajate tava mukhabjamanalpa kanti
vidyotayajjagadapurva - shashankabimbam (18)

kim sharvarishu shashinaahni vivasvata va
yushmanmukhendu - daliteshu tamassu natha
nishmanna shalivanashalini jiva loke
karyam kiyajjaladharair - jalabhara namraih (19)

gyanam yatha tvayi vibhati kritavakasham
naivam tatha hariharadishu nayakeshu
tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvam
naivam tu kacha - shakale kiranakuleapi (20)

manye varam hari-haradaya eva drishta
drishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti |
kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyah
kashchinmano harati natha! bhavantareapi (21)

strinam shatani shatasho janayanti putran
nanya sutam tvadupamam janani prasuta|
sarva disho dadhati bhani sahastrarashmim
prachyeva dig janayati sphuradanshujalam (22)

tvamamananti munayah paramam pumansa-
madityavarnamamalam tamasah parastat |
tvameva samyagupalabhya jayanti mrityum
nanyah shivah shivapadasya munindra! panthah (23)

tvamavyayam vibhumachintyamasankhyamadyam
brahmanamishvaramanantamanangaketum
yogishvaram viditayogamanekamekam
gyanasvarupamamalam pravadanti santah (24)

buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat ,
tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat |
dhataasi dhira ! shivamarga-vidhervidhanat ,
vyaktam tvameva bhagavan ! purushottamoasi (25)

tubhyam namastribhuvanartiharaya natha |
tubhyam namah kshititalamalabhushanaya |
tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,
tubhyam namo jina ! bhavodadhi shoshanaya (26)

ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais -
tvam sanshrito niravakashataya munisha!
doshairupatta vividhashraya jatagarvaih,
svapnantareapi na kadachidapikshitoasi (27)

uchchairashoka-tarusanshritamunmayukha-
mabhati rupamamalam bhavato nitantam |
spashtollasatkiranamasta-tamovitanam
bimbam raveriva payodhara parshvavarti (28)|

simhasane manimayukhashikhavichitre,
vibhrajate tava vapuh kanakavadatam |
bimbam viyadvilasadanshulata - vitanam,
tungodayadri - shirasiva sahastrarashmeh (29)

kundavadata - chalachamara - charushobham,
vibhrajate tava vapuh kaladhautakantam |
udyachchhashanka - shuchinirjhara - varidhara-,
muchchaistatam sura gireriva shatakaumbham (30)

END OF PART -1

chhatratrayam tava vibhati shashankakanta-
muchchaih sthitam sthagita bhanukara - pratapam |
muktaphala - prakarajala - vivriddhashobham,
prakhyapayattrijagatah parameshvaratvam (31)

gambhirataravapurita - digvibhagas -
trailokyaloka - shubhasangama bhutidakshah |
saddharmarajajayaghoshana - ghoshakah san ,
khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi (32)

mandara - sundaranameru - suparijata
santanakadikusumotkara-vrishtiruddha |
gandhodabindu - shubhamanda - marutprapata,
divya divah patita te vachasam tatirva (33)

shumbhatprabhavalaya - bhurivibha vibhoste,
lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti |
prodyad -divakara - nirantara bhurisankhya
diptya jayatyapi nishamapi soma-saumyam (34)

svargapavargagamamarga - vimarganeshtah,
saddharmatatvakathanaika - patustrilokyah |
divyadhvanirbhavati te vishadarthasatva
bhashasvabhava - parinamagunaih prayojyah (35)

unnidrahema - navapankaja - punjakanti,
paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau |
padau padani tava yatra jinendra ! dhattah
padmani tatra vibudhah parikalpayanti (36)

ittham yatha tava vibhutirabhujjinendra,
dharmopadeshanavidhau na tatha parasya |
yadrik prabha dinakritah prahatandhakara,
tadrik -kuto grahaganasya vikashinoapi (37)

shchyotanmadavilavilola-kapolamula
mattabhramad -bhramaranada - vivriddhakopam |
airavatabhamibhamuddhatamapatantan
drisht va bhayam bhavati no bhavadashritanam (38)

bhinnebha - kumbha - galadujjavala - shonitakta,
muktaphala prakara - bhushita bhumibhagah |
baddhakramah kramagatam harinadhipoapi,
nakramati kramayugachalasanshritam te (39)

kalpantakala - pavanoddhata - vahnikalpam,
davanalam jvalitamujjavalamutsphulingam |
vishvam jighatsumiva sammukhamapatantam,
tvannamakirtanajalam shamayatyashesham (40)

raktekshanam samadakokila - kanthanilam,
krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam |
akramati kramayugena nirastashankas -
tvannama nagadamani hridi yasya punsah (41)

valgatturanga gajagarjita - bhimanada-
majau balam balavatamapi bhupatinam !
udyaddivakara mayukha - shikhapaviddham,
tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti (42)

kuntagrabhinnagaja - shonitavarivaha
vegavatara - taranaturayodha - bhime |
yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas -
tvatpada pankajavanashrayino labhante (43)

ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra-
pathina pithabhayadolbanavadavagnau
rangattaranga - shikharasthita - yanapatras -
trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti (44)

ud bhutabhishanajalodara - bharabhugnah
shochyam dashamupagatashchyutajivitashah |
tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,
martya bhavanti makaradhvajatulyarupah (45)

apada - kanthamurushrrinkhala - veshtitanga,
gadham brihannigadakotinighrishtajanghah |
tvannamamantramanisham manujah smarantah,
sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti (46)

mattadvipendra - mrigaraja - davanalahi
sangrama - varidhi - mahodara-bandhanottham |
tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,
yastavakam stavamimam matimanadhite (47)

stotrastrajam tava jinendra ! gunairnibaddham,
bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam |
dhatte jano ya iha kanthagatamajasram,
tam manatungamavasha samupaiti lakshmih (48)
Lyrics of Bhaktamar Stotra by PareshPosted:2010-07-12 06:28:30


  • Recent Listeners of 'Darshanam Paapnashanam - Sanjivani'

  Shikha Sen (New Delhi, India)
  Profile | Playlists | Friends