Sign In With   
Carnatic Vocal Maharajapuram Santhanam Vol 2 Sri Chakra Raja Simhasaneswari

Sri Chakra Raja Simhasaneswari

Sri Chakra Raja Simhasaneswari

Singers

 Agasthyar

Composers

 

Lyricist

 Maharajapuram Santhanam

No of plays

 13664

Song Duration

 06:32

Ratings

 
Lyrics of Sri Chakra Raja Simhasaneswari by LakshmanPosted:2009-09-22 22:12:54
shrI cakrarAja. rAgamAlikA. Adi tALA. Composer: Agastyar

(rAgA: cenjuruTi)
P: shrI cakrarAja simhAsanEshvari shrI lalitAmbikE bhuvanEshvari
A: Agama vEda kalAmaya rUpiNi akhila carAcara janani nArAyaNi
nAga kankaNa naTarAja manOhari jnAna vidyEshvari rAjarAjEshvari
(rAgA: nAdanAmakriyA)
C1: palavidamAi unnai pADavum Adavum pADi koNDADum anbar padamalar shUDavum
ulagam muzhudum enad-agham urak-kANavum oru nilai taruvAi kanchi kAmEshvari
(rAgA: punnAgavarALi)
2: uzhanru tirinda ennai uttamanAkki vaittAi uyariya periyOruDan onriDakkUTTi vaittAi
nizhalenat-toDarnda munnUzhk koDumaiyai nInga sheidAi nityakalyANi bhavAni padmEshvari
(rAgA: sindhubhairavi)
3: tunbap-puDatiliTTut-tUyavanAkki vaittAi toDarnda mun mAyam nIkki piranda payanai tandAi
anbai pugaTTi undan Adalaik-kANa sheidAi aDaikkalam nIyE amma akhilANDEshvari

Lakshman
Lyrics of Sri Chakra Raja Simhasaneswari by LakshmanPosted:2009-09-22 22:12:54