Sign In With   
Sanskrit Devotional Shiva Tandava Shiv Taandav Stotra

Shiv Taandav Stotra

Shiv Taandav Stotra

Singers

 Pt Hari Nath

Composers

 

Lyricist

 

No of plays

 7716

Song Duration

 08:51

Ratings

 
Lyrics of Shiv Taandav Stotra by GaurangPosted:2011-08-02 09:39:26
.. शिवताण्डवस्तोत्रम्..



.. श्रीगणेशाय नमः ..



जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले



गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् |



डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं



चकार चण्ड्ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् || १||



जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-



- विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि |



धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके



किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम || २||



धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुर



स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे |



कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि



क्वचिद्दिगम्बरे( क्वचिच्चिदंबरे) मनो विनोदमेतु वस्तुनि || ३||



लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा



कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे |



मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे



मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि || ४||



सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर



प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः |



भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक



श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः || ५||



ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-



- निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |



सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं



महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः || ६||



करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-



द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके |



धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-



- प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ||| ७||



नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्-



कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः |



निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः



कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः || ८||



प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-



- वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् |



स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं



गजच्छिदांधकछिदं तमंतकच्छिदं भजे || ९||



अखर्व( अगर्व) सर्वमङ्गलाकलाकदंबमञ्जरी



रसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम् |



स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं



गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे || १०||



जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-



- द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् |



धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल



ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः || ११||



स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-



- गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |



तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः



समप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे || १२||



कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्



विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |



विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः



शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् || १३||



इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं



पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |



हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं



विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् || १४||



पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः



शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे |



तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां



लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः || १५||



इति श्रीरावण- कृतम्



शिव- ताण्डव- स्तोत्रम्



सम्पूर्णम्





జటాకటాహ సంభ్రమ ద్భ్రమ న్నిలింప నిర్ఝరీ,



విలోలవీచివల్లరీ విరాజమానమూర్థని;



ధగధగ ధగజ్జ్వల ల్లలాటపట్టపావకే,



కిశోర చంద్ర శేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ. ||1 ||







ధరా ధరేంద్ర నందినీ విలాస బందు బంధుర,



స్ఫురదృగంత సంతతి ప్రమోద మాన మానసే ,



కృపా కటాక్ష ధోరణీ నిరుద్ధ దుందరాపది,



క్వచి ద్దిగంబరే మనో వినోద మేతు వస్తుని . ||2||







జటా భుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణామణిప్రభ,



కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే;



మదాంధ సిందురస్ఫురత్త్వ గుత్తరీయ మేదురే,



మనోవినోదమద్భుతం భిభర్తు భూతభర్తరి. ||3||







సహస్రలోచన ప్రభృ త్యశేష లేఖ శేఖరః,



ప్రసూన ధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రి పీఠభూః;



భుజంగరాజ మాలయా నిబద్ధ జాట జూటకః,



శ్రియైచిరాయజాయతాం చకోరబంధు శేఖరః. ||4||







లలాట చత్వరజ్వల ద్ధనంజయ స్ఫులింగభా,



నిపీత పంచసాయకం నమ న్నిలింపనాయకం;



సుధామయూఖ లేఖయా విరాజమాన శేఖరం,



మహాకపాలి సంపదే శిరోజటాలమస్తునః. ||5||







కరాల ఫాల పట్టికా ధగద్ధగద్ధగ జ్జ్వల,



ద్ధనంజయాహుతికృత ప్రచండపంచసాయకే;



ధరాధరేంద్ర నందినీ కుచాగ్ర చిత్ర పత్రక,



ప్రకల్పనైక శిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ. ||6||







నవీన మేఘ మండలీ నిరుద్ధ దుర్ధరస్ఫురత్,



త్కుహు నిశీధీనీతమః ప్రబంధ బంధకంధరః;



నిలింపనిర్ఝరీధర స్తనోతు కృత్తిసింధురః,



కలానిదానా బంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః. ||7||







ప్రఫుల్ల నీలపంకజ ప్రపంచ కాలి మచ్ఛటా,



విడంబి కంఠ కంధరా రుచి ప్రబంధ కంధరం;



స్మరచ్చిదం, పురచ్చిదం, భవచ్చిదం, మఖచ్చిదం,



గజచ్ఛి దంధ కచ్చిదం తమంత కచ్ఛిదం భజే. ||8||







అగర్వ సర్వ మంగళా కలాకదంబ మంజరీ,



రసప్రవాహ మాధురీ విజృంభణా మధువ్రతం;



స్మరాంతకం, పురాంతకం, భవాంతకం, మఖాంతకం,



గజాంత కాంధ కాంతకం తమంతకాంతకం భజే. ||9||







జయత్వ దభ్ర విభ్రమ ద్భ్రమద్భుజంగ మస్ఫుర,



ద్ధగ ద్ధగ ద్వినిర్గ మత్కరాల ఫాల హవ్యవాట్;



ధిమి ద్ధిమి ద్ధిమి ధ్వన మృదంగ తుంగ మంగళ,



ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవశ్శివః. ||10||







దృషద్విచిత్ర తల్పయో ర్భుజంగ మౌక్తి కస్రజో,



ర్గరిష్ఠరత్న లోష్ఠయోః సుహృద్వి పక్ష పక్షయోః;



తృణారవింద చక్షుషోః ప్రజా మహీ మహేంద్రయో,



స్సమం ప్రవర్తితం కదా సదా శివం భజామ్యహమ్. ||11||







కదా నిలింప నిర్ఝరీ నికుంజ కోట రేవస,



న్విముక్త దుర్మతిస్సదా శిరస్థ మంజలిం వహన్;



విముక్త లోల లోల లోచనో లలాట ఫాల లగ్నక,



శ్శివేతి మంత్ర ముచ్చరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్. ||12||







ఇమం హి నిత్యమేవ ముత్త మోత్తమం స్తమం,



పఠన్ స్మరన్ బ్రువన్నరో విశుద్ధి మేతి సంతతం;



హరే గురౌ సుభక్తి మాశు యాతినాన్యథా గతిం,



విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్. ||13||







పూజావసాన సమయే దశ వక్త్ర గీతం,



య శ్శంభు పూజన మిదం పఠతి ప్రదోషే;



తస్య స్థిరాం రథ గజేంద్ర తురంగ యుక్తాం,



లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః. ||14||



||లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః.||

Lyrics of Shiv Taandav Stotra by GaurangPosted:2011-08-02 09:39:26