Sign In With   
Sanskrit Devotional Shiva Tandava Shiv Taandav Stotra

Shiv Taandav Stotra

Shiv Taandav Stotra

Singers

 Pt Hari Nath

Composers

 

Lyricist

 

No of plays

 7716

Song Duration

 08:51

Ratings

 
Lyrics of Shiv Taandav Stotra by GaurangPosted:2011-08-02 09:39:26
.. शिवताण्डवस्तोत्रम्.... श्रीगणेशाय नमः ..जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थलेगलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् |डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयंचकार चण्ड्ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् || १||जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-- विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि |धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावकेकिशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम || २||धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे |कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदिक्वचिद्दिगम्बरे( क्वचिच्चिदंबरे) मनो विनोदमेतु वस्तुनि || ३||लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे |मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरेमनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि || ४||सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखरप्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः |भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकश्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः || ५||ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-- निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरंमहाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः || ६||करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके |धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-- प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ||| ७||नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्-कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः |निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरःकलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः || ८||प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-- वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् |स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदंगजच्छिदांधकछिदं तमंतकच्छिदं भजे || ९||अखर्व( अगर्व) सर्वमङ्गलाकलाकदंबमञ्जरीरसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम् |स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकंगजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे || १०||जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-- द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् |धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः || ११||स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-- गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोःसमप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे || १२||कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकःशिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् || १३||इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवंपठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिंविमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् || १४||पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यःशंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे |तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तांलक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः || १५||इति श्रीरावण- कृतम्शिव- ताण्डव- स्तोत्रम्सम्पूर्णम्

జటాకటాహ సంభ్రమ ద్భ్రమ న్నిలింప నిర్ఝరీ,విలోలవీచివల్లరీ విరాజమానమూర్థని;ధగధగ ధగజ్జ్వల ల్లలాటపట్టపావకే,కిశోర చంద్ర శేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ. ||1 ||ధరా ధరేంద్ర నందినీ విలాస బందు బంధుర,స్ఫురదృగంత సంతతి ప్రమోద మాన మానసే ,కృపా కటాక్ష ధోరణీ నిరుద్ధ దుందరాపది,క్వచి ద్దిగంబరే మనో వినోద మేతు వస్తుని . ||2||జటా భుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణామణిప్రభ,కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే;మదాంధ సిందురస్ఫురత్త్వ గుత్తరీయ మేదురే,మనోవినోదమద్భుతం భిభర్తు భూతభర్తరి. ||3||సహస్రలోచన ప్రభృ త్యశేష లేఖ శేఖరః,ప్రసూన ధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రి పీఠభూః;భుజంగరాజ మాలయా నిబద్ధ జాట జూటకః,శ్రియైచిరాయజాయతాం చకోరబంధు శేఖరః. ||4||లలాట చత్వరజ్వల ద్ధనంజయ స్ఫులింగభా,నిపీత పంచసాయకం నమ న్నిలింపనాయకం;సుధామయూఖ లేఖయా విరాజమాన శేఖరం,మహాకపాలి సంపదే శిరోజటాలమస్తునః. ||5||కరాల ఫాల పట్టికా ధగద్ధగద్ధగ జ్జ్వల,ద్ధనంజయాహుతికృత ప్రచండపంచసాయకే;ధరాధరేంద్ర నందినీ కుచాగ్ర చిత్ర పత్రక,ప్రకల్పనైక శిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ. ||6||నవీన మేఘ మండలీ నిరుద్ధ దుర్ధరస్ఫురత్,త్కుహు నిశీధీనీతమః ప్రబంధ బంధకంధరః;నిలింపనిర్ఝరీధర స్తనోతు కృత్తిసింధురః,కలానిదానా బంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః. ||7||ప్రఫుల్ల నీలపంకజ ప్రపంచ కాలి మచ్ఛటా,విడంబి కంఠ కంధరా రుచి ప్రబంధ కంధరం;స్మరచ్చిదం, పురచ్చిదం, భవచ్చిదం, మఖచ్చిదం,గజచ్ఛి దంధ కచ్చిదం తమంత కచ్ఛిదం భజే. ||8||అగర్వ సర్వ మంగళా కలాకదంబ మంజరీ,రసప్రవాహ మాధురీ విజృంభణా మధువ్రతం;స్మరాంతకం, పురాంతకం, భవాంతకం, మఖాంతకం,గజాంత కాంధ కాంతకం తమంతకాంతకం భజే. ||9||జయత్వ దభ్ర విభ్రమ ద్భ్రమద్భుజంగ మస్ఫుర,ద్ధగ ద్ధగ ద్వినిర్గ మత్కరాల ఫాల హవ్యవాట్;ధిమి ద్ధిమి ద్ధిమి ధ్వన మృదంగ తుంగ మంగళ,ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవశ్శివః. ||10||దృషద్విచిత్ర తల్పయో ర్భుజంగ మౌక్తి కస్రజో,ర్గరిష్ఠరత్న లోష్ఠయోః సుహృద్వి పక్ష పక్షయోః;తృణారవింద చక్షుషోః ప్రజా మహీ మహేంద్రయో,స్సమం ప్రవర్తితం కదా సదా శివం భజామ్యహమ్. ||11||కదా నిలింప నిర్ఝరీ నికుంజ కోట రేవస,న్విముక్త దుర్మతిస్సదా శిరస్థ మంజలిం వహన్;విముక్త లోల లోల లోచనో లలాట ఫాల లగ్నక,శ్శివేతి మంత్ర ముచ్చరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్. ||12||ఇమం హి నిత్యమేవ ముత్త మోత్తమం స్తమం,పఠన్ స్మరన్ బ్రువన్నరో విశుద్ధి మేతి సంతతం;హరే గురౌ సుభక్తి మాశు యాతినాన్యథా గతిం,విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్. ||13||పూజావసాన సమయే దశ వక్త్ర గీతం,య శ్శంభు పూజన మిదం పఠతి ప్రదోషే;తస్య స్థిరాం రథ గజేంద్ర తురంగ యుక్తాం,లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః. ||14||||లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః.||

Lyrics of Shiv Taandav Stotra by GaurangPosted:2011-08-02 09:39:26