Sign In With   
Carnatic Vocal Krishna Maadhuryam

Krishna Maadhuryam

No of Listeners1674 No of plays3278
Song DurationLyrics Rate it Plays

Ananda Nartana

06:04  
627    

Brindavana Nilaye

06:46  
450    

Jaya Jaya Ramanatha

06:11  
230    

Kalyana Gopalam

04:48  
395    

Nanda Gopala

08:08  
315    

Nirupamasundara

05:54  
170    

Pahi Pahimam

02:39  
160    

Parama Karunaya

04:55  
234    

Re Re Manasa

04:26  
315    

Sakala Lokadhara

06:38  
241    

Venugana (raji Gopalakrishnan)

09:47  
141    
     

Leave your comment for 'Krishna Maadhuryam'(Max 400 chars)

Log in to Hummaa.com or Sign in with or sign up (it's free).
Comment for song Parama Karunaya of album 'Krishna Maadhuryam' by Anuradha KrishnanPosted:29 Nov,2012
Ragam Hamsanadham.............
Comment for song Nirupamasundara of album 'Krishna Maadhuryam' by Anuradha KrishnanPosted:29 Nov,2012
Nice voice and singing............
Comment for song Jaya Jaya Ramanatha of album 'Krishna Maadhuryam' by Anuradha KrishnanPosted:29 Nov,2012
Ghambeera Naatai ragam....
Comment for song Ananda Nartana of album 'Krishna Maadhuryam' by Anuradha KrishnanPosted:29 Nov,2012
Very nice........
Comment for song Sakala Lokadhara of album 'Krishna Maadhuryam' by Anuradha KrishnanPosted:29 Nov,2012
Very beautiful song in a very beautiful Ragam Valachi or Valaji.................
Comment for song Venugana (raji Gopalakrishnan) of album 'Krishna Maadhuryam' by Anuradha KrishnanPosted:05 Apr,2012
Thodi ragam ........Very nice..
Comment for song Venugana (raji Gopalakrishnan) of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:27 Nov,2011
Manoharam
Comment for song Kalyana Gopalam of album 'Krishna Maadhuryam' by VaidyanathanPosted:23 Oct,2010
Excellent rendition in Sindhubhairavi---mesmerising voice -blemishless

I like this song very much
Comment for song Re Re Manasa of album 'Krishna Maadhuryam' by Meena IyerPosted:22 Oct,2010
SOUNDS LIKE DWIJVANTI
Comment for song Kalyana Gopalam of album 'Krishna Maadhuryam' by Meena IyerPosted:22 Oct,2010
lovely deep voice
Comment for song Nanda Gopala of album 'Krishna Maadhuryam' by SekarPosted:28 Sep,2010
Excellent song for dance. Very rare.
-Usha Sekar
Comment for song Sakala Lokadhara of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:26 Aug,2010

Beautiful Song
Comment for song Brindavana Nilaye of album 'Krishna Maadhuryam' by GracePosted:22 Aug,2010
Ragam Reetigowla.. beautiful

brndAvana nilayE. rAgA: rItigauLa. Adi tALA.

P: brndAvana nilayE rAdhE brnda hAratara
krSNa manOhari ninditEndu mukha bimba kalAdhari
(samaSTi caraNa)
shrngAra rasOllAsa caturE
shrIranga krSNa vadanAmbuja
madhupE rAsa maNDala madhyE
ati tEja mangaLa nityE
rati kOTi sundara citrE
nandagOpa kumAra caritrE
janita makaranda sugandha
parimaLa kusumAkara lalitE
vasudEva dEvaki nanda mukunda gOvinda kALinga nartana rasikE
takkiTa taddhimi tattari tajjhaNu tAm
sA ni dha ma gA ri sa ni takkiTa taddhimi tattari tajjhaNu tAm
kiTatOm dhIngiNatOm
tadhIngiNa tOm tAm dhingiNa tOm tAm tAm
dhIngiNa tOm tAm tAm
dhIngiNa tOm tAm dhIngiNatOm tAm tAm
dhIngiNa tOm tAm tAm
dhIngiNa tOm tata jhaNu
tadingiNa tOm tak tadingiNa tOm taka tika tadhingiNa tOm tAm
ga ga ma ri ga ma sa ga ri ga ma
*ni *ni sa ga ri ma ni ni sa sa nI sa sa ri sA ;
ghiNatOm taghiNatOm tadhighiNatOm taka tadhighiNatOm
taka tika tadhighiNatOm
Comment for song Nanda Gopala of album 'Krishna Maadhuryam' by Sriranjini Thirumala..Posted:03 Jul,2010
Simply superb!
Comment for song Re Re Manasa of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:16 Jun,2010

Beautiful
Comment for song Jaya Jaya Ramanatha of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:16 Jun,2010

Hare Prabho .(*). Beautiful
Comment for song Brindavana Nilaye of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:16 Jun,2010
Beautiful
Comment for song Ananda Nartana of album 'Krishna Maadhuryam' by Sujatha NatarajanPosted:04 Feb,2010
raagam: naaTTai

36 calanaaTTai janya
Aa: S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language:

pallavi

Ananda nartana gaNapatim bhAvayE cidAkAra mUlAdhAra OmkAra gajavadanam paramam param
(Ananda)

caraNam

sAnanda munIndra gaNanuta shiva shankara mAnasa nilInamAnam
tantrIlaya samanvita gandharva cAraNa varAnugIya mAnam
dIna jana mandAram anupama divya kaLebhara shObhAya mAnam pAsamAnam
asamAnam bhajamAnam bhaktajana sammAnam
pamaga mAgasa sAsarisA - taka taNaku dhimita kiTa taNangu taka dhimita dhimita tAm tai^=. Ya^=. Tam^=.
tAm taNandari tAm taka jhaNam taNandari^= tA^=m tAm taNandari jhaNam taNandari; tari tari tari ; dhimi dhimi dhimi;
kiTa kiTa kiTa; jhaNa jhaNa jhaNa; divipatinutam pada sarasijam;
magapamanipa; marakatanibham; madakarimukham; praNavaninatam;
ajitam anakam shubadam paramam kanakAmbara dharaNam Eka radanam
tattit-taka jhaNanta nagadhari cittagajaNanta nagadhari taka
jhaNanta nagadhari taka jhaNanta nagadhari tAm - tattit- taka jhaNanta
nagadhari dhittaka jhaNanta nagadhari taka jhaNantanaka param
(Ananda)

Comment for song Kalyana Gopalam of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:01 Feb,2010
rAgA: kAmavardhani. Adi tALA.
1: kalyANa gOpAlam karuNAlavAlam mAlyAlankrta mITE madanagOpAlam 2: amara nArI gItam Agamavikitam amita bhAgyObhAdam AsharayE anantam 3: sakala jagatkAraNam satya kAmAdi guNam bhrtya samrakSaNam bhava bandha mOkSaNam 4: muraLI saraLa gAnam muni brndAdInam sharaNAgata pAlanam sharadindu vadanam 5: bhava timira ghana bhAnum bhakta kAmadhEnum shiva nArAyaNa tIrtha shIghrAvara dAnam
Comment for song Sakala Lokadhara of album 'Krishna Maadhuryam' by Shyama PriyaPosted:05 Jan,2010
UTTERLY delectable piece, a deep resonant voice soaked in melody that breathes life into the lyrics.
Comment for song Parama Karunaya of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:01 Jan,2010

Beautiful ^ Song
Comment for song Re Re Manasa of album 'Krishna Maadhuryam' by VPosted:25 Nov,2009
You are right Dwijavanthi it is
Comment for song Ananda Nartana of album 'Krishna Maadhuryam' by T ChithanPosted:15 Nov,2009
Perfectly lovely. Mahboob Ji said it all.
Comment for song Ananda Nartana of album 'Krishna Maadhuryam' by Mahboob ShahPosted:01 Nov,2009
Excellen Voice, perfect classical style, Raji Gopalakrishnan no needs of more comments.
Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)

Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)
Comment for song Brindavana Nilaye of album 'Krishna Maadhuryam' by Mahboob ShahPosted:01 Nov,2009
Excellen Voice, perfect classical style, Raji Gopalakrishnan no needs of more comments.
Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)

Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)
Comment for song Jaya Jaya Ramanatha of album 'Krishna Maadhuryam' by Mahboob ShahPosted:01 Nov,2009
Excellen Voice, perfect classical style, Raji Gopalakrishnan no needs of more comments.
Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)

Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)
Comment for song Kalyana Gopalam of album 'Krishna Maadhuryam' by Mahboob ShahPosted:01 Nov,2009
Excellen Voice, perfect classical style, Raji Gopalakrishnan no needs of more comments.
Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)

Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)
Comment for song Nanda Gopala of album 'Krishna Maadhuryam' by Mahboob ShahPosted:01 Nov,2009
Excellent song, no need of comments.

Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)
Comment for song Pahi Pahimam of album 'Krishna Maadhuryam' by Mahboob ShahPosted:31 Oct,2009
Excellent.

No more comments.

Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)
Comment for song Ananda Nartana of album 'Krishna Maadhuryam' by Mahboob ShahPosted:31 Oct,2009
Excellent.

No more comments.

Mahboob Shah (Karachi-Pakistan)
Comment for song Re Re Manasa of album 'Krishna Maadhuryam' by SridharPosted:09 Oct,2009
Beautiful rendition. Raga sounds like Dwijavanthi.
Comment for song Brindavana Nilaye of album 'Krishna Maadhuryam' by RaveendranPosted:29 Sep,2009
reethi gowlai raga
Comment for song Nanda Gopala of album 'Krishna Maadhuryam' by R.ramamurthyPosted:10 Jul,2009
xellent
Comment for song Nirupamasundara of album 'Krishna Maadhuryam' by Vinu R NathPosted:12 Jun,2009
Panthuvarali : Thisragathi Thripuda
Comment for song Pahi Pahimam of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:11 Jun,2009
Pari .......l*l...... Paahimaam ..........^......... Nice Song
Comment for song Nirupamasundara of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:11 Jun,2009
Nice
Comment for song Ananda Nartana of album 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:11 Jun,2009
Ananda Narthana Ganapathi .....^...... (*i*) ......^..... Beautiful
Comment for song Ananda Nartana of album 'Krishna Maadhuryam' by GracePosted:11 Jun,2009
Very beautiful.. Raagam Nata ..
Comment for song Sakala Lokadhara of album 'Krishna Maadhuryam' by VPosted:15 May,2009
what raaga?
Comment for song Venugana (raji Gopalakrishnan) of album 'Krishna Maadhuryam' by Shyama PriyaPosted:12 May,2009
P:------vENugAna ramaNA ati vitaraNa guNa mnipuNa........ A:------cANUra mura mada hara nanda nandanA sauvarNa lOla kuNDala dyuti vadanA....... C:------kAruNya kOmaLa shyAmaLa nayanA kALindi taTa rUDha pallava nayanA cAru kalApa rAjita jita madanA saurabha valayita vanamAikA bharaNA
Comment for song Sakala Lokadhara of album 'Krishna Maadhuryam' by Shyama PriyaPosted:12 May,2009
sakala lOkAdhAra saccitAkAra prakaTitAgama jAla padmAvilOla........ agaNitaguNa grAma AtmAbhirAma mrgamadAnkita phAla mitrAnukUla........sakala kalyanataguNa sAdhu santrANa makaradhvajAkAra manjuLa hAra.........sArasAkSa mukunda saccidAnanda dhIra nArAyaNa tIrtha sugIta
Comment for song Nirupamasundara of album 'Krishna Maadhuryam' by Shyama PriyaPosted:12 May,2009
Soulful...and beautiful....nirupama sundarAkarA ati nirupama sundarAkarA nicaya kumuda hita nIla mEgha shyAma sharIrA ..........surucira navaratna kOTi tuLasI vanamAli gAti sundaratara mama vihAri sura munigaNa mana sancAri.........rAdhikA kusuma nandini lalita rAjini rajita ramaNi manOhari cAruni campakavalli mallikA sarasi suruci nava vrajayuvatI jana rAsa kaLEbara maNDala citrA nakha nakha maNigaNa jvalita vicitrA bhOga sama naTana pulaka su-gAtrA bhuvana sakala stita bhUsura mitrA
Comment for song Kalyana Gopalam of album 'Krishna Maadhuryam' by Shyama PriyaPosted:12 May,2009
This rendition is EXCELLENT.......very moving....
Comment for song Jaya Jaya Ramanatha of album 'Krishna Maadhuryam' by Shyama PriyaPosted:12 May,2009
In this song of invocation Poet Narayana Teertha prays to Sree Maha Vishnu who has manifsted in this world as Lord Venkateshwara at Varahur. P :-----Jaya Jaya ramA nAtha Jaya Jaya dharA nAtha || Victory to the lord of Lakshmi. Victory to the lord of the earth.........AP Jaya Jaya varAhapura Sree vEnkaTEsa || Victory to the lord Sri Venkatesa of Varahapura......... C 3:------ mura naraka samhAra mooDha mati janadoora parijana Sivankara parAvara SareeraharE niravadhika kArunya nikhila lOka Saranya sarasa nArayaNa teertha sadguru varENya..... You destroyed the demons Mura and Naraka. You bestow all happiness and your mercy is perpetual. You are the cause of our well being and the whole world seeks your shelter. You are the eminent spiritual guru of Narayana Theerthar
Comment for song Brindavana Nilaye of album 'Krishna Maadhuryam' by Shyama PriyaPosted:12 May,2009
Lovely listening to this deep mature extremely sweet voice......so much character in the singing.
Comment for song Kalyana Gopalam of album 'Krishna Maadhuryam' by N.s.venkata Subraman..Posted:20 Apr,2009
enjoyed the song
Comment for song Pahi Pahimam of album 'Krishna Maadhuryam' by Vinu R NathPosted:10 Apr,2009
Raga : Naga gandhari or Jonpuri ??
Comment for 'Krishna Maadhuryam' by GracePosted:16 Mar,2009
Excellent Album... melodious voice and beautiful...
Comment for song Re Re Manasa of album 'Krishna Maadhuryam' by VPosted:23 Feb,2009
What raaga is this? Ravichandrika?
Comment for song Pahi Pahimam of album 'Krishna Maadhuryam' by ShanmugaPosted:06 Feb,2009
nice song*********
Comment for song Nanda Gopala of album 'Krishna Maadhuryam' by ShanmugaPosted:06 Feb,2009
nice *********
Comment for song Jaya Jaya Ramanatha of album 'Krishna Maadhuryam' by ShanmugaPosted:06 Feb,2009
nice song *********
Comment for song Nanda Gopala of album 'Krishna Maadhuryam' by SrinivasanPosted:16 Jan,2009
Nanda gopala - Abheri/Adi
Comment for song Re Re Manasa of album 'Krishna Maadhuryam' by RajuPosted:10 Dec,2008
I too agree it is excellent.
Comment for song Jaya Jaya Ramanatha of album 'Krishna Maadhuryam' by RajuPosted:10 Dec,2008
very soothing voice.
Comment for song Parama Karunaya of album 'Krishna Maadhuryam' by RajuPosted:10 Dec,2008
Please change the titile of the song to PARAMA KARUNAYA.
Comment for song Re Re Manasa of album 'Krishna Maadhuryam' by Shyama PriyaPosted:10 Nov,2008
Excellent, I agree.
Comment for 'Krishna Maadhuryam' by Ambika SomanPosted:30 Jul,2008
************
Comment for song Re Re Manasa of album 'Krishna Maadhuryam' by VPosted:15 Jul,2008
EXCELLENT